Viết bài tiểu luận hay bằng tiếng Anh

Viết Essay là đích đến quan trong và cũng là kỹ năng khó mà người học viết phải đối mặt nếu muốn giỏi Tiếng Anh. Hơn nữa, nó liên quan trực tiếp đến vốn ngữ pháp mà các bạn đã và đang học hiện nay.

Trước khi đi vào vấn đề chính, có vài lời khuyên cho các bạn muốn học viết giỏi như sau:

  • Bạn đừng bao giờ tự đắc với vốn ngữ pháp, mà theo bạn nghĩ, đã vô cùng chắc chắn của mình, nhưng thực ra nó chẳng là gì đối với người khác; thay vào đó, hãy chuyển hóa vốn ngữ pháp của bạn thành những câu văn chau chuốt và ghép nó thành từng đoạn văn, sau đó thành bài văn hoàn chỉnh. Giỏi ngữ pháp theo cách riêng của bạn chẳng nói lên được điều gì cả, nếu không muốn nói là con số 0 bởi vì bạn không ứng dụng được nó vào thực tiễn.

  • Bạn phải luôn nhớ rằng, chúng ta là người học ngôn ngữ, mà ngôn ngữ thay đổi theo từng giây (các bạn nhìn Tiếng Việt sẽ thấy), do vậy người học ngôn ngữ “thông minh” là người luôn luôn cập nhật, tìm tòi và ứng dụng những cái mới vào việc học của mình. Đừng bảo thủ mà hãy luôn học hỏi những cái mới từ bạn bè, thầy cô, hay tài liệu, có như vậy, trình độ Tiếng Anh của bạn mới khá được.

  • Để làm được những điều đó, đừng bao giờ ôm khư khư quyển Ngữ Pháp Tiếng Anh, mà hãy đọc những bài báo, đọc sách, hay xem tạp chí do người bản xứ viết, lúc đó ta mới thấy được cấu trúc ngữ pháp cũng như cách hành văn của họ hay, uyển chuyển, và phong phú đến nhường nào, thậm chí còn vượt ngoài những mớ ngữ pháp chúng ta đã được học. Từ đó, các bạn hãy ứng dụng nó vào việc học viết Essay của mình ngày một tiến bộ hơn.

Chúng ta sẽ cùng đi vào vấn đề

I. TYPES OF ESSAY:

Có nhiều cách phân loại Essays khác nhau nhưng tựu chung có những loại Essays chính như sau:

1. The Descriptive Essay: Văn miêu tả
2. The Definition Essay: Văn định nghĩa
3. The Illustration Essay: Văn chứng minh
4. The Comparison/Contrast Essay: Văn so sánh/tương phản
5. The Cause/Effect Essay: Văn nhân quả
6. The Narrative Essay: Văn tường thuật
7. The Process Analysis Essay: Văn phân tích
8. The Classification Essay: Văn phân loại sự kiện
9. The Argumentative/Persuasive Essay: Văn tranh luận/thuyết phục
10. The Research Essay: Văn nghiên cứu
11. The Critical Analysis Essay: Bình giảng văn học

II. STRUCTURE OF AN ESSAY:

Tùy theo người viết mà một bài văn có thể bao gồm 3, 4, 5, 6… đoạn văn. Tuy nhiên, một bài văn chuẩn, đẹp, cân đối thường là 5 đoạn ( 1 đoạn Mở bài + 3 đoạn Thân bài + 1 đoạn Kết bài) , mỗi đoạn tối thiểu 5 câu (Topic sentence + Explanation + Example + Evidence + Concluding Sentence) như sau:

 

1. INTRODUCTION:

a. Hook:

– Hook is to get readers’ attention and make them want to read the essay. You
can do this through one of the followings
– Hook “mồi nhử” được dùng để thu hút người đọc, khiến họ thích đọc bài văn
của mình. Bạn có thể dùng một trong những cách sau để tạo “Hook” cho phần
mở bài.

 Tell a story: Dẫn một mẫu chuyện ngắn
 Ask a question: Đặt một câu hỏi
 Give a statistic: Nêu số liệu thống kê
 Express an anecdote: Diễn tả một giai thoại
 Cite a quotation: Trích dẫn một câu nói
 Generalization: Khái quát hóa vấn đề

b. Explanation of opening, leading into Thesis Statement:
– Sau khi bạn thu hút người đọc bằng “Hook” thì bạn bắt đầu trả lời hay giải
thích “Hook” của mình một cách rõ ràng để dẫn vào luận đề (Thesis
Statement).
– Luận đề, nằm cuối đoạn mở bài, sẽ quyết định phần thân bài trong bài văn của
bạn gồm bao nhiêu đoạn văn. Giả sử luận đề của bạn gồm 3 ý, thì phần thân

bài của bài văn sẽ gồm 3 đoạn.

 

2. BODY PARAGRAPH 1: MỘT ĐOẠN BAO GỒM NHỮNG Ý SAU

a. Topic Sentence (pertaining to Reason/Theme #1):

– Câu chốt trong đoạn văn nằm ở đầu đoạn văn thứ nhất sẽ nêu bật luận điểm
thứ nhất trong Thesis Statement ở phần mở bài.
 
b. Explanation:
– Bạn sẽ giải thích luận điểm này rõ ràng bằng cách đưa ra dẫn chứng hay ví dụ
A và giải thích dẫn chứng đó một cách chi tiết.
– Ngoài ra bạn cũng có thể nêu thêm chứng cứ B (nếu có) để làm tăng sức
thuyết phục cho luận điểm của mình.
 
c. Mini-conclusion only about the Reason/Theme#1:
– Chỉ với một câu kết ngắn gọn sẽ làm cho người đọc hiểu rằng đoạn văn 1 đã
chấm dứt.
 

3. BODY PARAGRAPH 2:

– Đoạn này sẽ nói về luận điểm thứ hai trong Thesis Statement. Bạn hãy triển
khai giống Body Paragraph 1.
 

4. BODY PARAGRAPH 3:

– Đoạn này sẽ nói về luận điểm thứ ba trong Thesis Statement. Bạn vẫn triển
khai giống Body Paragraph 1.
 

5. CONCLUSION:

– Including a restatement of the Thesis Statement to summarize the three main
points from the bodies of the paper. Then, give out a final statement to give
readers a signal that the essay has come to an end. This final statement might be one of the following:
– Phần kết luận bao gồm việc khẳng định lại Luận đề để tóm tắt lại những luận
điểm trong phần thân bài. Sau đó đưa ra câu kết để cho đọc giả biết rằng bài văn đã kết thúc. Câu kết này có thể được viết theo một trong các cách sau:

  •  Ask a provocative question: Đặt một câu hỏi mở.
  • Use a quotation: Nêu một trích dẫn.
  • Evoke a vivid image: Gợi lên một hình ảnh sinh động.
  • Call for some sort of action: Kêu gọi mọi người cùng hành động.
  • End with a warning: Đưa ra một cảnh báo.
  • Suggest results or consequences: Nêu lên một kết cục hay hâu quả.
Notes:
– Tuyệt đối tránh nêu thêm một luận điểm nào nữa ở phần kết bài ngoài 3 luận điểm đã nêu trong Thesis Statement. Vì như thế sẽ làm người đọc bối rối không biết bài văn đã kết thúc hay chưa.
– Ba đoạn thân bài sẽ được trình bày theo thứ tự ba luận điểm được nêu trong
Thesis Statement để tránh làm người đọc bối rối.

III. HOW TO REACH A THOROUGH ESSAY:

1. BRAINSTORMING:

– Writing an Essay is to express insight of your own, genuine essay-writing
brilliance.
> Viết Essay là thể hiện sự hiểu biết và khả năng thực tế của bạn.
– Generate a bunch of questions related to the topic, and start to think about them
until you come up with original insights to answer them.
> Hãy phát thảo những câu hỏi liên quan đến chủ đề của bài viết, sau đó nghĩ tới
nghĩ lui cho đến khi bạn trả lời được những câu hỏi đó.

2. THESIS: (THESIS STATEMENT)

– This sentence is definitely significant in an Essay.
> Luận đề là câu quan trọng nhất trong bài văn.
– It is also a challenging task with which Essay writers usually have to struggle.
> Tạo ra luận đề cũng là công việc khó khăn nhất đối với người viết Essay.
– Your thesis must be performed as a clear and concise sentence, which generates
your main points and tell the reader what you are going.
> Luận đề phải là một câu súc tích và rõ ràng, nó nêu lên các điểm chính cần phải
viết trong phần thân bài, và nó cũng cho đọc giả biết bạn sẽ viết gì trong bài văn.
 
3. Outline:
– Straightway sketch out your essay.
> Phát thảo dàn ý ngay lập tức cho bài Essay.
– Map out each paragraph with one point corresponding to the order of the essay’s
main points in the thesis.
> Phát thảo dàn ý cho mỗi đoạn thân bài tương ứng với một luận điểm theo thứ tự
trong luận đề.
– Bullet points to describe what each paragraph will contain.
> Nêu ra những điểm cần viết cho từng đoạn.

IV. TIPS OF WRITING:

– Reading as much as you can to explore new ways and new beautiful structures as
you need to supplement your essay in order that your essay becomes more
professional and vivid.
> Bạn cần phải đọc sách báo càng nhiều càng tốt vì nó giúp cho bạn khám phá ra
những cách viết mới hay những cấu trúc câu hay và độc đáo, nhờ thế bạn sẽ áp
dụng vào bài Essay của mình để làm cho nó sinh động và chuyên nghiệp hơn.
– Using as many synonyms as possible to create an abundant essay.
> Bạn nên sử dụng càng nhiều từ đồng nghĩa càng tốt để làm cho bài văn của bạn
sinh động tránh nhàm chán.
– Adding transitional words, such as adverbs at the beginning of the paragraph and
between each sentence if possible. This makes your essay sound smoother and
more professional.
> Nhớ thêm từ chuyển ý như là trạng từ trước mỗi đoạn văn và mỗi câu nếu có thể,
vì nó sẽ làm cho bài văn của bạn mượt mà và chuyên nghiệp hơn.

V. LANGUAGE CHECK:

– After finishing writing Essay, you are not really done yet.
> Sau khi viết xong, bạn vẫn chưa thật sự hoàn tất.
– Your job right now is to go back and proofread the entire essay until grammatical errors, sentence structures, content, and formality are properly corrected.
> Công việc của bạn lúc này là quay lại đọc lại toàn bộ bài văn và sửa những lỗi
ngữ pháp, cấu trúc câu, nội dung bài văn, và cách trang trí bài văn cho hợp lý.
– Moreover, you have others proofread and edit intuitively to make your essay go and sound smoothly.
> Ngoài ra, bạn cần phải nhờ một người nào đó rành về Tiếng Anh đọc lại bài văn của bạn và sửa những lỗi bạn mắc phải để chắc chắn rằng bài văn của bạn được hoàn hảo.
– You have done.
> Giờ đây bạn đã thật sự xong.
 
VI. THE SAMPLE ESSAY (bài luận mẫu):
Bài văn bên dưới là bài văn so sánh, ở đây Tôi so sánh vài điểm tương phản
hơn thiệt khi sống ở Tp.HCM và Tp. Đà Lạt (quê tác giả). Bài viết này thể hiện quan điểm riêng của tác giả, do vậy, các bạn đừng quá chú trọng vào nội dung mà hãy tham khảo cách hành văn và bố cục từng đoạn nói riêng, cả bài văn nói chung. Từng comment được nêu lên để các bạn tiện theo dõi và ôn lại bố cục một bài Essay.
 

Living in Ho Chi Minh and Da Lat

<title>
 
Can life in Ho Chi Minh City be considered a paradise?<hook> It is so difficult to
respond to this question. Nowadays, there are so many people nationwide who choose Ho Chi Minh City as their second home because they think they will benefit a lot from this city, such as schools, hospitals, or money. Those having lived in Ho Chi Minh and Da Lat for ages will easily recognize that these are three typical differences which make Da Lat a better place to live in than Ho Chi Minh: weather, transportation, and cost of living. <thesis statement>
 
One noticeable difference between the two places is the weather. <topic sentence> Ho Chi Minh City has two distinct seasons: a very humid, rainy season and a long, hot, dry season throughout the year. The highest temperature climbs to approximately 39°C around noon in late April and the lowest might be about 16°C in the early mornings of late December. In the dry season, December through April, it is really hot and humid. The hot climate is hard enough on the people that they have to turn the air conditioner all day. In the rainy period of May to November, it is a little cold but still humid because
it has been constantly raining during this period of time. It is not easy to live in such a hot city because one always breaks into perspiration and feel uncomfortable in a daily routine. Like Ho Chi Minh City, Da Lat also has two separate seasons that are rainy and dry seasons, yet these two seasons are clearly marked by distinct weather changes. In the dry season, November to April, it is somewhat hot but windy. This makes Da Lat more beautiful than the other. It can be considered an ideal point of time for students, who are out of school for summer, to go flying kites. The average daily high temperature peaks at 22°C at the end of June. The average relative humidity ranges from over 90% in the morning to around 60% the afternoon. The rainy season in Da Lat, May through October, is cool and rainy, with temperatures averaging in the upper 18°C to lower 22°C during the day and in the 13°C to lower 17°C at night. This makes people living in Da Lat feel cool and comfortable throughout the year; therefore, one can enjoy fresh air and comfortable temperature all day. With such weather conditions, Da Lat definitely has more exclusive and desirable weather than Ho Chi Minh City. Overall, Da Lat is currently one of the most preferable places nationwide for people to visit for different purposes, such as
settling in. <concluding sentence>
 
Another major difference is transportation. <topic sentence> It is true that Ho Chi Minh, one of the popular destinations, tends to be crowded and congestion occurs at any time, especially the time of getting off from work. Congestion takes on many faces, occurs in many different contexts, and is caused by many different processes. For example, a person has to go to work by motorcycle every single day. It takes him about an hour to come and leave the office because of heavy traffic congestion during rush hour. Besides, a growing number of local public transportation, such as taxis, buses moving on the narrow and down-graded roads all day also accounts for the chaotic and disordered traffic flow models. Moreover, the volume of cars in Ho Chi Minh City is considered as the leading nationwide which causes perpetual traffic jam daily, especially during rush hour. Conversely, there is not much traffic in Da Lat. For example, students can spend approximately 10 minutes cycling to get home from school 2 to 3 miles away even if in the rush hour. Population in Da Lat is still lower than in Ho Chi Minh City’s. This leads to the use of vehicles in Da Lat is also less than in Ho Chi Minh City’s, especially cars. This apparent distinction of transportation makes Da Lat unique and much more attractive to people who tend to settle there. <concluding sentence>
 
The most visible distinction between the two places is cost of living. In Ho Chi
Minh, an average cost of living was about 2,000,000 VND/person a month (20,000 VND ~ 1 USD) with an average salary per a worker per month from 2,500,000 VND to 3,000,000 VND (equivalent to $125 to $150) in 2010. This showed how high living expenses are in Ho Chi Minh City at the time. Moreover, it is hard for those who want to own a piece of small land to raise or plant anything on because land cost here is terribly much expensive and valued. An average cost of 100 square-feet house here estimated over 1 billion VND (equivalent to $50,000) in 2010. Conversely, in Da Lat, it only cost 1/4 times of cost of living/person/month in Ho Chi Minh while an average salary per a worker was between 1,500,000 VND and 2,000,000 VND (equivalent to from $75 to $100) in 2010. Compared to Ho Chi Minh, it is really cheap because one can plant any vegetables and raise poultry he wants in order to use fresh food and save a huge amount of money to live better. Moreover, nothing tastes as good as home grown, fresh-picked fruits, and vegetables. For instance, one can raise a small garden for vegetables and raise chickens and ducks for eggs and meat. When vegetables are needed, it just takes a few minutes to pick them, or if one is in need of chickens, he could catch one from a herd of cattle. This not only saves money, but energy. Further, housing opportunities are available for everyone, especially low income workers because it does not cost too much to own one. Average cost of a house here was approximately 200,000,000 VND (equivalent to $10,000) in 2010 for a 100 square-feet house. This is really important information for those deciding where to live in order to save money and cover all living expenses. 

Thus, cost of living is both significant and prerequisite for one’s reference before
making a decisive action for a better place to settle in. In general, the cost of living in Da Lat is less than Ho Chi Minh City. It is still a preferable choice to live in. The difference of weather, transportation, and cost of living between Ho Chi Minh and Da Lat bring them some advantages and disadvantages. <thesis restatement> With such the cool weather throughout the year, little transportation, and less cost of living, Da Lat is an ideal destination for people who are really looking for quietness, fresh air, and coolness to settle in. It is in such perfect condition that the population in Da Lat has been gradually increasing in recent years. Now, it is a strong recommendation for those definitely wanting to live in Da Lat that life in Da Lat can be considered a
paradise. Therefore, living in Da Lat is still the best choice to consider future
settlement and investment. <suggestion>