Được trả tiền hay trao thưởng để làm điều trẻ thích sẽ khiến chúng bớt yêu thích hoạt động đó